Menu Close

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 13 กันยายน 2566 คุณจุติพงศ์ เหมาะประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานที่เคทีแอล  
เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้  โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร ของเคทีแอล
ร่วมให้การต้อนรับ